Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Προσθήκη διαδρομής στη μεταβλητή PATH σε Snow Leopard

Όσοι έχουν δουλέψει έστω και λίγο με Unix-οειδή λειτουργικά (αλλά και αρκετοί power users του DOS σίγουρα γνωρίζουν τη μεταβλητή PATH που δηλώνει διαδρομές φακέλων (ή καταλόγων για τους πιο παραδοσιακούς) στις οποίες το λειτουργικό σύστημα θα αναζητά εκτελέσιμα προγράμματα.

Στο Snow Leopard όταν θέλουμε να προσθέσουμε μια τέτοια διαδρομή στο PATH αρκεί να εκτελέσουμε την ακόλουθη εντολή από ένα παράθυρο τερματικού (π.χ. από το Terminal.app)

echo "/path/to/files" >> /etc/paths.d/filename

Όπου αντικαθιστούμε το /path/to/files με τη διαδρομή που θέλουμε (π.χ. /opt/local/bin) και το filename με κάτι περιγραφικό για τη διαδρομή αυτή π.χ. MacPorts

Το όνομα του αρχείου δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αλλά με το να χρησιμοποιήσουμε μια περιγραφή της διαδρομής θα κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη όταν μετά από καιρό ίσως χρειαστεί να βγάλουμε άκρη με το PATH μας.

Καλό θα είναι πριν εκτελέσουμε αυτή την εντολή να ελέγξουμε κατά πόσον υπάρχει ήδη κάποιο αρχείο στο φάκελο /etc/paths.d με το όνομα που επιθυμούμε να χρησιμοποίησουμε για να μην το αντικαταστήσουμε κατά λάθος με το νέο.

Στη συνέχεια αφού βγούμε και ξαναμπούμε στο τερματικό θα διαπιστώσουμε ότι λειτουργεί.


Δεν υπάρχουν σχόλια: